Obľúbené produkty 0

Všeobecné obchodné podmienky

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.


PREDMET VOP

Predmetom Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzťahov pri predaji tovaru uvedeného v záväznej objednávke predávajúcim kupujúcemu, pričom
predávajúcim je: Katarína Pócsová
miesto podnikania: Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo,
zapísaná na Obvodnom úrade v Galante, číslo živnostenského registra: 202-17931,
IČO: 37626191 , DIČ: 1044267037 , IČ-DPH: SK1044267037

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje VOP pre dodávku tovaru podľa záväznej objednávky.
  Podmienkou pre platnosť a účinnosť elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je záväzná okamihom potvrdenia vyplneného formulára na internetovej stránke parfumexpres.sk, Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať len tovar s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci príslušným zákonným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Ostatné údaje uvedené na stránkach parfumexpres.sk, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu. Niektoré obrázky na stránke sú ilustračné a podliehajú autorským právam.

 2. OBJEDNANIE TOVARU

  Prevádzka zákazníckej linky je Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00 hod
  Objednať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi: na stránke e-shopu, emailom obchod@parfumexpres.sk alebo telefonicky: 0903 650 339

  Objednávka sa považuje za záväznú ako pre objednávateľa tak i pre dodávateľa. Objednávateľ objednávkou prehlasuje, že si tovar záväzne objednáva u dodávateľa, dodávateľ tiež berie objednávku za záväznú. Objednávateľ má právo až do momentu vyexpedovania objednávky na jej bezplatné stornovanie.
  Dodávateľ sa pokúsi vyvinúť všetko svoje úsilie, aby dodal objednaný tovar v čas a v plnej miere objednávky. Vyhradzuje si však právo na stornovanie objednávky ktorá sa objaví duplicitne, prípadne objednávku zákazníka, ktorý v minulosti odmietol prevzatie balíka, s úmyslom poškodiť dodávateľa alebo keď sa jedná o systémovú chybu.
  Niektoré obrázky uvedené na stránke E-Shopu sú ilustračné.

  Cena za tovar
  Cena za každý tovar je zverejnená na internetovej stránke parfumexpres.sk. Uvedené ceny sú uvádzané s DPH.

  Kupujúci musí nakúpiť tovar za nie menej ako 6.-EUR . V prípade, ak v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Pri odstúpení od zmluvy nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody.

  Výhrada úplného zaplatenia kúpnej ceny Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až po jeho prevzatí a zaplatení.

 3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

  Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o dodaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

 4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

  Každú objednávku je možné do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a číslo objednávky.

 5. DODACIA LEHOTA

  Dodacia lehota je najneskôr do 21 dní odo dňa objednávky, ak nie je uvedené inak. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať

  Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky odošle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou . O zaslaní tovaru na prepravu bude kupujúci informovaný rovnakým spôsobom.

 6. VÝMENA TOVARU

  V prípade ak zákazník žiada výmenu a nie je spokojný s vlastným výberom parfému bude zákazníkovi nepoužitý tovar vymenený za iný druh. Tovar stačí zaslať do 14 dní so žiadosťou o výmenu parfému doporučeným balíkom alebo ako list (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady na odoslanie tovaru na výmenu nesie kupujúci. Náklady spojené so zaslaním vymeneného tovaru nesie predajca. Tovar nesmie byť poškodený a musí byť v pôvodnom obale.

 7. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

  Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bez odkladu ohlásiť predávajúcemu. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na:
  a) vady vzniknuté bežným používaním
  b) nesprávnym použitím výrobku
  c) nesprávným skladovaním
  d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar
  e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostními predpismi, alebo iným porušením záručných podmienok.

  Za vadu nie je možné považovať dobu jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby je uvedená na tovare, ak takémuto označeniu tovar podlieha.Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok.

  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať poštou na adresu: Katarína Pócsová, Fučíkova 460,92521 Sládkovičovo. Zásielka zaslaná formou dobierky nebude akceptovaná. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru alebo jej odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačné podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.

 8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 3 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy , bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

  Na odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, je nutné splniť nasledovné podmienky:

  a) Zaslať list alebo e-mail na adresu predávajúceho s nasledovným obsahom: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa ( ďalej č. objednávky , ) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo:…………………...". Dátum , podpis a tel.č.
  b) Tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s kópiou hore uvedeného listu. Tovar nesmie byť zaslaný dobierkou.
  c) Spät zaslaný tovar doručený na adresu predávajúceho, musí byť nepoškodený a kompletný. V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar prípadne pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.
  d) Pri splnení hore uvedených podmienok Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní po doručení tovaru na našu adresu.
  e) V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tomto odseku predávajúci nemusí akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar môže vrátiť kupujúcemu späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


Ďalšie zmluvné dojednania


Právne vzťahy medzi stranami výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. Podľa druhu objednávaného tovaru sa vzťah medzi stranami spravuje, príslušnými ustanoveniami zák. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a síce § 588 a nasl. upravujúcimi kúpnu zmluvu alebo § 644 a nasl. upravujúcimi zmluvu o zhotovení veci na zákazku. Pre účely VOP sa označenie „predávajúci“ primerane vzťahuje aj na zhotoviteľa tovaru a označenie „kupujúci“ sa primerane vzťahuje aj na objednávateľa tovaru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť.

Platnosť VOP od: 1.12.2020


Formulár - odstúpenie od zmluvy (PDF)
Formulár - reklamačný protokol (PDF)